O Stowarzyszeniu

Opiekun stowarzyszenia

dr n. med. Daniel Maliszewski - specjalista chirurgii ogólnej;

- zajmujący się chirurgią onkologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi, łagodnych schorzeń gruczołu piersiowego oraz zmian diagnozowanych w kierunku czerniaka skóry;

- zainteresowany chirurgią rekonstrukcyjną gruczołu piersiowego oraz biopsją gruboigłową wspomaganą próżnią pod kontrolą USG (biopsja mammotoniczna);

- członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz American Society of Breast Surgeons

opiekunem Gdańskiego Stowarzyszenia Kobiet AMAZONKI

piątek, 16 grudnia 2016 06:32

Symbol Stowarzyszenia

Ruch na rzecz Kobiet po leczeniu raka piersi w Polsce powstał z inicjatywy dr Krystyny Miki pod patronatem Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie oraz Polskiego Komitetu Zwalczania Raka.Tak powstał w 1987 roku pierwszy Klub Kobiet po Mastektomii "Amazonka"

Nazwę swą zawdzięcza odwołaniu do mitologi greckiej opisującej, plemię kobiet wojowniczek, które pozbawiały się piersi żeby skutecznie używać w walkach łuku. Łuk też jest symbolem członkiń klubów "Amazonek"- dziś już w całej Polsce.

Cel Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest dostarczenie kobietom chorym na nowotwór piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienie im podejmowania osobistych decyzji oraz znalezienia motywacji powrotu do zdrowia i uzyskania możliwie najlepszej jakości życia.

W naszej działalności najistotniejszym elementem jest wolontariat. Kobiety, które przeszły chorobę potrafią najlepiej – świadcząc swoim przykładem - pomóc kobiecie, która z chorobą się spotyka. Przeszkolone przez profesjonalnych psychologów i wspomagane przez nich w klubie - odwiedzają kobiety chore w szpitalu tuż po amputacji.

Ochotniczki prowadzą również działalność na rzecz profilaktyki prowadząc w szkołach i na uczelniach pogadanki o samobadaniu piersi i zagrożeniu chorobami nowotworowymi.

Zarząd Stowarzyszenia _STATUT

Zarząd

  • Anna Ziemiańska - prezes
  • Danuta Stefanowicz - wiceprezes
  • Renata Mystkowska - wiceprezes ds. finansowych
  • Maria Olechnowicz-Zdybek - sekretarz
  • Lucja Oryłko - skarbnik
  • Anna Matoń - przewodnicząca Ochotniczek
  • Halina Korzeniowska - członek zwyczajny

Komisja Rewizyjna

  • Angowska-Juszczak Małgorzata - przewodnicząca
  • Stempniewicz-Czarnecka Anna - zastępca przewodniczącej
  • Sójka Grażyna - sekretarz

STATUT

GDAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KOBIET

AMAZONKI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki posiada osobowość prawną i jest organizacją pożytku publicznego zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 r. i w Polskiej Klasyfikacji Działalności sklasyfikowana jako Działalność Pozostałych Organizacji Członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana poz. 94.99.Z

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Terenem działalności Gdańskiego Stowarzyszenia Kobiet Amazonki jest teren miasta Gdańska.

§ 3

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, w tym pracy wolontariuszek – „Ochotniczek”.

2. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni pracownicy.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie. W przypadku działalności odpłatnej cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie jako Organizacja Pożytku Publicznego jest zwolnione z podatku dochodowego zgodnie z art.17 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 lub wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną - conajmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest :

1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych:

- poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po leczeniu raka piersi;

- udzielanie pomocy kobietom po przebytej chorobie nowotworowej;

- zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jako formy pomocy w wychodzeniu z niepełnosprawności i rehabilitacji psychicznej.

2. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia:

- prowadzenie poradnictwa z udziałem lekarzy, psychologów, rehabilitantów i specjalistów z innych dziedzin oraz kobiet, które już przebyły chorobę nowotworową piersi;

- szerzenie wiedzy o problematyce choroby nowotworowej piersi, wczesnego jej wykrywania i profilaktyce zapobiegania.

3. Otaczanie opieką kobiet oczekujących na leczenie chirurgiczne i wspomagające po diagnozie o chorobie nowotworowej piersi.

4. Udzielanie wsparcia osobom i rodzinom kobiet po chorobie nowotworowej piersi.

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz propagowanie czynnej rekreacji i turystyki.

6. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy w społeczeństwie i między społeczeństwami.

7. Włączanie w aktywne życie społeczne

- prowadzenie ośrodków dziennych i klubów oparcia społecznego;

- organizacja zespołowego uczestnictwa w kulturze i wydarzeniach

społecznych w mieście i woj. pomorskim;

- organizowanie i uczestniczenie w konferencjach, seminariach

i wyjazdach studyjnych.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po przebytej chorobie nowotworowej ułatwiających powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego.

2. Organizowanie spotkań integracyjnych z rodzinami i społeczeństwem.

3. Organizowanie i udział w zawodach sportowych dla niepełnosprawnych.

4. Organizowanie i udział w turystyce i rekreacji.

5. Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei.

6. Nawiązywanie współpracy i wymianę doświadczeń ze Stowarzyszeniami Amazonki z terenu województwa pomorskiego oraz z podobnymi organizacjami na terenie całego kraju jak również za granicą.

7. Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiecych chorób nowotworowych.

8. Informowanie i szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i skuteczności ich leczenia.

9. Pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt pomocniczy jakimi są protezy piersi ich uzupełnienia oraz peruki.

10. Wydawanie broszur, plakatów i innych materiałów informacyjnych i edukacyjnych..

11. Organizowanie i promowanie samopomocowej rehabilitacji psychicznej w formie akcji „Ochotniczki”. „Ochotniczki” to członkinie Stowarzyszenia, które przeszły chorobę nowotworową piersi, a po fachowym przeszkoleniu przez psychologów i rehabilitantów podejmują pracę wolontariuszek wspierając kobiety w szpitalach przed i po leczeniu chirurgicznym raka piersi.

12. Zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację zadań statutowych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych;

2. Członków wspierających;

3. Członków honorowych.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są kobiety po leczeniu raka piersi, które zadeklarowały realizację celów statutowych, zostały przyjęte w poczet członków oraz opłacają składki.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc fizyczną lub rzeczową. Osoba prawna działa na rzecz Stowarzyszenia przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem Honorowym może być osoba, która wniosła szczególne zasługi.

4. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały zarząd na podstawie deklaracji.

5. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2. Uczestnictwa w zebraniach, odczytach i konferencjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia.

3. Zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

5. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

§ 12

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Opłacania składek.

§ 13

1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 11 ust. 2 – 5.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział (z głosem doradczym) w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał.

§ 14

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1.1 dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu ewentualnych zobowiązań;

1.2 utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

1.3 skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego

zalegania z ewentualnymi zobowiązaniami przez okres 12 miesięcy;

1.4 wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie decyzji Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień;

1.5 wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;

1.6 pozbawienia praw członkostwa honorowego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, które to członkostwo nadało.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 poz. 1.3, 1.4 i 1.5 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny i wskazując na prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków;

2. Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

2. Przewodnicząca – założycielka Stowarzyszenia pozostaje honorowym członkiem zarządu, jeżeli na następną kadencję nie weszła do władz Stowarzyszenia.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia ,jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród aktywnych członków Stowarzyszenia o czym decyduje Walne Zebranie Członków. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć ⅓ liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 18

Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem.

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności:

a) w pierwszym terminie –liczby członków określonych w § 16;

b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu; 15 minut później niż pierwszy termin, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w dowolnym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy;

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;

c) na umotywowane żądanie co najmniej 15 członków zwyczajnych.

5. W przypadkach określonych w ust.4 pkt „b” i „c” Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty przedstawienia wniosku Zarządowi odliczając czas wakacji (lipiec i sierpień).

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;

2. uchwalanie statutu i jego zmian;

3. uchwalanie budżetu;

4. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;

5. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

6. rozpatrywanie odwołań członkowskich od uchwał zarządu;

7. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;

8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 21

Zarząd

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 7 członków: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, przewodniczącej Ochotniczek i jednego członka zwyczajnego.

3. Członkowie zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Każdy członek Zarządu winien złożyć oświadczenie o niekaralności.

5. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

8. Członkowie Zarządu mogą reprezentować interesy zbiorowe członków stowarzyszenia wobec organów władzy publicznej.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania;

2. ustalanie budżetu i preliminarzy;

3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

4. zwoływanie Walnego Zebrania;

5. organizowanie i prowadzenie działalności Stowarzyszenia;

6. prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

7. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

9. wybór Przewodniczącej Sekcji Ochotniczek z grona aktywnych wolontariuszek oraz nadzór nad pracą sekcji;

10. podejmowanie uchwał w sprawie zwolnienia członka z opłacania składek oraz ustalanie ich wysokości.

§ 23

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia, powołaną do kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym: przewodniczącej, jej zastępcy i sekretarza. Członkami Komisji powinny być osoby kompetentne i aktywnie uczestniczące w działalności Stowarzyszenia.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigana z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Każdy członek Komisji Rewizyjnej winien złożyć oświadczenie o niekaralności.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują w związku z tym wynagrodzenia.

§24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola działalności Stowarzyszenia;

2. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, a także prawo zwołania zebrania Zarządu;

3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

4. podpisywanie umów i faktur w sprawach dotyczących członków zarządu.

§ 25

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział – z głosem doradczym - w posiedzeniach Zarządu.

§ 26

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Komisję.

Rozdział V

Majątek i Fundusze

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1.1. składki członkowskie;

1.2. dochody z nieruchomości i ruchomości, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;

1.3. dotacje;

1.4. darowizny, zapisy i spadki;

1.5. wpływy z działalności statutowej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od ich źródła pochodzenia, mogą być przechowywane na koncie bankowym lub w kasie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego organów, pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli - zwanych dalej „osobami bliskimi”.

5. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to nastąpi bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

6. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystany na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.

7. Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupów towarów i usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

8. Sposoby pozyskiwania środków finansowych:

a) składki członkowskie, których wysokość ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków;

b) korzystanie z ofiarności publicznej, w tym 1% z podatku dochodowego;

c) występowanie o dotacje;

d) przyjmowanie spadków i darowizn;

e) składanie wniosków w organach rządowych i samorządowych;

f) udział w konkursach.

§ 29

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

2. Dla ważności uchwał zarządu oraz innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

3. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga:

a) w pierwszym terminie – liczby członków określoną w § 16

b) w drugim terminie- wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób obecnych, uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

§ 31

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2

Celem Stowarzyszenia jest dostarczenie chorym kobietom na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienie im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej, jakości życia ... [czytaj więcej]

Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet AMAZONKI

ul. Puszkina 8/1, 80-233 Gdańsk
tel. 512 - 325 - 076

kontakt@amazonki.gdansk.pl
www.amazonki.gdansk.pl

 

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000034414
REGON: 191-345-245
NIP: 957-04-79-435

Bank Zachodni WBK

72 1090 1098 0000 0001 1821 0142